O udruženju

Udruženje Veterana Posebnih Jedinica Policije se sastoji od organa Skupštine kao i od sledećih odbora:

Ciljevi Udruženja su čuvanje sećanja na istorijsko postojanje jedinice i poginule,nestale,preminule i penzionisane pripadnike PJP ; briga o porodicama poginulih,nestalih i preminulih pripadnika; briga o ranjenim, povređenim, bolesnim i socijalno ugroženim članovima Udruženja; afirmacija Posebnih Jedinica Policije; negovanje duha zajedništva i pripadnosti Posebnim Jedinicama Policije; negovanje tradicija Posebnih Jedinica Policije, prikupljanje i publikovanje istorijske i druge građe o Posebnim Jedinicama Policije; saradnja sa srodnim udruženjima građana i sportskim organizacijama; humanitarni i volonterski rad u cilju pomoći ugroženim kategorijama društva, kao i davanje doprinosa u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije.

Radi ostvarivanja proklamovanih ciljeva Udruženje:

 1. planira i organizuje aktivnosti u znak sećanja na poginule,nestale i preminule pripadnike Posebnih Jedinica Policije;
 2. planira i organizuje aktivnosti u cilju pomoći ranjenim, povređenim, bolesnim i socijalno ugroženim članovima Udruženja;
 3. prikuplja, obrađuje i publikuje istorijsku i drugu građu o životu i radu pripadnika Posebnih Jedinica Policije;
 4. prikuplja, obrađuje i publikuje stručnu literaturu iz oblasti koje su u uskoj vezi sa Posebnim Jedinicama Policije i koja se odnosi na Posebne Jedinice Policije;
 5. planira i organizuje, samo ili u zajednici sa drugim udruženjima, skupove, savetovanja, seminare i druge oblike aktivnosti u cilju afirmacije i negovanja tradicije Posebnih Jedinica Policije;
 6. planira i organizuje humanitarne aktivnosti u cilju pomoći ugroženim kategorijama društva;
 7. planira i organizuje volonterski rad u cilju pomoći ugroženim kategorijama stanovništva;
 8. sarađuje sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 9. informiše članove o njihovim pravima i bitnim pitanjima iz domena rada Udruženja.

O posebnim jedinicama policije

Posebne Jedinice Milicije,a potom Posebne Jedinice Policije ( u daljem tekstu PJP )su zapravo formacija Ministarstva Unutrašnjih  Poslova Republike Srbije koja je kao takva prvi put organizovana 1972 godine pod nazivom „OPERATIVNO POTERNE GRUPE“ u cilju pronalaska ,hvatanja i neutralisanja Ustaške terorističke grupe „Fenkis“.Kasnije kroz ovaj vodič videće se da su baš Operativno Poterne Grupe kao deo PJP imale jedan od teških i specifičnih zadataka.

Pet godina kasnije Operativno Poterne Grupe su prerasle  u Posebne Jedinice Milicije koje su svoj pun organizacioni i borbeni nivo dostigle tokom devedesetih godina prošlog veka,kada su angažovane na izvršavanju posebnih zadataka,a naročito zadataka suzbijanja etnoseparatistički motivisanog nasilja Albanskih ekstremista  i terorista na području Kosova i Metohije.

Pored toga Posebne Jedinice Milicije bile su angažovane u izvršavanju posebnih bezbednosnih zadataka  na obezbeđenju državne granice prema Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, očuvanja Teritorijalnog Integriteta i Suvereniteta,Ustavnog Poredka i  zaštite građana Republike  Srbije, njihovih života i imovine.

PJM je kroz vreme svog postojanja i angažovanja,postao jedan od  najjačih stubova  i oslonaca Ministarstva Unutrašnjih Poslova Republike Srbije u izvršenju zadataka sa ciljem zaštite građana,imovine  i teritorije Republike Srbije.

PJM je sa tadašnjom JA, apotom i VJ bio neizostavni deo sistema bezbednosti SRJ.

PJM, se  obučavao po tada za radnike MUP-a novo viđenom sistemu obuke za izvršavanje zadataka iz oblasti borbe  protiv terorizma,kao i za borbena dejstva Milicije. Najveći deo obuka koje su izvođene  u sastavima PJM i PJP, iszvodili su instruktori iz  Jedinice za Specijalne  Operacije Resora Državne Bezbednosti MUP-a R.Srbije, odnosno čitav tim instruktora iz te Jedinice prenoseći iskustva na odabrane pripadnike PJM i PJP.

Posebne Jedinice Milicije od 1997.godine menjaju naziv  u Posebne Jedinice  Policije.

Posebne Jedinice Policije u svom sastavu imaju tri tipa odreda.

Sačinjene od  „ A „ formacije- Operativno-Manevarska jedinica, i „ B „formacije što je takođe jedinica aktivnog sastava  i „ R „ formacija-rezervni sastav.

 U posebnim zadatcima koji su postavljeni pred jedinicu oformljene su OPERATIVNO POTERNE GRUPE KAO SASTAVNI DEO PJP KOME SU DODELJIVANI NAJTEŽI ZADATCI.

Operativno poterne grupe su inače deo PJP ,koji je isključivo obučavao i opremio baš taj stub specijalnih jedinica MUP-a R.Srbije, Jedinica za Specijalne Operacije Resora Državne Bezbednosti MUP-a R.Srbije.

Posebni zadatci koji su postavljeni pred PJP su uglavnom bili:

 • Suzbijanje teških oblika kriminala
 • Suzbijanje građanskih nereda i oružanih ponuda(naročito u zatvorima)
 • Izvršavanje posebnih policijskih zadataka kao što su asistencije,vanredna  i posebna obezbeđenja
 • Održavanje javnog reda  i mira na masovnim skupovima svih oblika i vrsta
 • sprovođenje mera vanrednih i posebnih obezbeđenja po 1.stepenu i u složenim situacijama
 • lišavanje slobode opasnih kriminalaca
 • Uspostavljanje javnog reda i mira narušenog u većem obimu
 • otkrivanje i hvatanje diverzantsko terorističkih grupa
 • Obavljanje drugih zadataka kada  interesi poretka,bezbednosti Republike i Građana zahtevaju,uključujući i borbene zadatke.

Popuna PJM i PJP je planirana i spovođena pripadnicima iz profesionalnog aktivnog sastava policije is svih Sekretarijata, a po potrebi i drugim radnicima  MUP-a.

U sastav PJM-PJP birani su i raspoređivani stručni i disciplinovani pripadnici policije, psihofizički zdravi, hrabri, uporni, izdržljivi visokih moralnih i patriotskih vrednosti,bez izraženih zdravstvenih problema i nedostataka.

Pored tih faktora bila je  potrebna saglasnost neposredno nadređenih rukovodilaca.

Pored profesionalnih-aktivnih pripadnika  policije i ostalih radnika MUP-a u sastav PJM-PJP raspoređivani su i pripadnici rezervnog sastava, koji su obučavani po svim standardima obuka MUP-a R.Srbije koje su sprovođene  PJM-PJP.

Pripadnici PJP su izvršavajući poverene zadatke ginuli,bili teže ili lakše  ranjavani,posebno tokom 1998.godine u dejstvima protiv terorističke OVK,šiptarskih terorista i stranih plaćenika, a nakon toga,i u NATO agresiji na tadašnju SRJ i Srbiju 1999.godine.

PJP je nakon povlačenja snaga bezbednosti SRJ sa prostora K i M, izvršavao posebne zadatke na  području Kopnene Zone Bezbednosti(KZB)  Preševo,Medveđa,Bujanovac.

U toku vršenja i tih posebnih zadataka PJP je  imao gubitke u vidu poginulih i ranjenih boraca u  borbama sa terorističkom OVK koja je  locirana  u Zoni Bezbednosti.

Naredni korak u istoriji PJP je rasformiranje jedinice, iz koje je formirana specijalizovana jedinica  modernije  opremljena sa većim brojem ljudstva pod nazivom „ ŽANDARMERIJA“.

Prvi sastav,tj okosnicu Žandarmerije činio je  upravo sastav PJP i OPG, od kojih je nastala današnja modernizovana i savremena Jedinica Žandarmerija.Prvi starešinski kadar koji je  komandovao Žandarmerijom su upravo bili Komandanti Odreda Posebnih Jedinica Policije,njihovi pomoćnici,zamenici i druge starešine iz Jedinicie.

Pored Žandarmerije nakon rasformiranja PJP, osnovana je  i IJP, interventna jedinica policije.

Veliki broj pripadnika PJP iz svih Odreda PJP je tada svoj radni vek nastavio u Žandarmeriji usavršavao se  i prolazio nove obuke  u specijalstičkim timovima, čime je  i nivo obučenosti i snaga Žandarmerije samo više porasla, čime je Žandarmerija  upravo postala ono što je nekada bio PJM i PJP u Ministarstvu Unutrašnjih Poslova,i u sistemu odbrane Republike Srbije,jedan od glavnih stubova u svim složenim situacijama.

Pripadnici PJM i PJP su svoje zadatke koji su ovde  u sažetijem obliku navedeni, uglavnom izvršavali u sadejstvu ili akcijama sa Jedinicom  za Specijalne Operacije Resora Državne Bezbednosti MUP-a R.Srbije.

Ovom prilikom i Pravilnikom pored boraca PJM-PJP,koji su dali svoje živote,krvarili za Republiku Srbiju, zahvaljujemo se i borcima JSO koji su položili svoj život i svoje rane za Republiku Srbiju, preživelima se zahvaljujemo na trudu i obukama koje su sprovodili u redovima PJM i PJP i time čuvali živote pripadnika PJP i JSO.

 

 

U Beogradu  03.03.2020.godine

VETERANI PJP